Startsida   Vattenstånd  Vattenföring   Kommentarer   Bildgalleri  Data

Kommentarer

Februari 2018

Vi har äntligen värden för att beräkna vattenföringen igen. Jag har ändrat i urgammal kod så att vattenföringen återigen skall kunna ses från februari 2018.

Koden är som sagt, urgammal, så om ni lyckas få fram diagram över vattenföring mellan slutet på 2007 och januari 2018 - lita inte på dessa värden.

Det är möjligt att vi kommer att producera diagram för tidsperioden som saknas men detta diskuteras av hydrologerna (Allan och Roger) just nu...

/tomas

November 2014

Filmerna "Vattnets lagring och strömning i jord" att titta på här.

Mars 2012

Tyvärr har temperaturmätaren gått sönder.

21 dec 2004:

Den snabba "ökningen" av vattenföringen beror på isdämning i Islandsfallet. Nattern och dagen var kall och ån isfri. Ispartiklar fastnar på tröskeln och dämmer uppströms där vi mäter vattenståndet. Eftersom vattenföringen beräknas ur vattenståndet blir den beräknade vattenföringen för hög. Se kommentarer tidigare vintrar. Den snabba sänkningen alldeles före toppen är en riktig vattenföringsminskning. Den beror sannolikt på isdämning vid Ulva kvarn uppströms. Isbildning på tröskeln där gör att vatten tillfälligt kan lagras i kvarndammen och vattenföringen nedströms minskar.

Augusti 2004:

Vattenförings"minskningen" den första veckan i augusti är inte riktig. I själva verket var vattenföringen låg, 2-3 m3/s redan de första dagarna i månaden. Den 4 augusti rensade man ån från vegetation och den dämning som växtligheten gjort försvann. Vattenståndet vid pegeln uppströms Islandsfallet sjönk ca 5 cm och eftersom vattenföringen beräknas ur vattenståndet vid pegeln, ser det ut som om vattenföringen sjönk. Liksom vid isdämning vintertid (se tidigare kommentarer) måste man på den här stationen sommartid korrigera vattenstånd och vattenföring för vegetationsdämning.

Januari 2004:

Vattenförings"ökningen" den första veckan i januari är inte riktig. Den beror på isdämning orsakad av isbildning på Islandsfallets tröskel. (Se förklaringar i tidigare kommentarer, december 2002 och december 2001). Den 6 januari lossnade isen på Islandsfallets tröskel och vattenståndet sjönk snabbt till den nivå som motsvars av flödet. Den 21 januari, när det blev stark kyla (-14 oC), börjar is åter fastna på tröskeln och vattenståndet siger.

December 2002:

Det som ser ut som vattenföringsökningar under kalla perioder utan smältning eller regn (t.ex. den 9 och 22 december) beror på isdämning orsakad av tillfällig isbildning på Islandsfallets tröskel. Om det blir mycket kallt innan ån är islagd blir det stor värmeförlust från vattenytan och ispartiklar bildas i ytan. Ispartiklarna blandas ner i vattnet och kan fastna på Islandsfallets tröskel. Isen gör att vattenståndet stiger och den vattenföring vi räknar ut ur vattenståndet blir för stor. Vattenståndet är alltså riktigt, med vattenföringen är fel. När isen senare lossnar sjunker vattenståndet och den beräknade vattenföringen blir riktig igen (se kommentarer december 2001).

Vattentemparaturmätaren visar för hög temperatur. I själva verket är åns temperatur mycket nära 0 oC.

December 2001:

Ökningen av vattenstånd (och därigenom av beräknad vattenföring) den 20 december beror på isdämning i Islandsfallet. Vattenståndsmätaren (pegeln) mäter åns vattenstånd uppströms Islandsfallet. Genom mätningar har vi tagit fram sambandet mellan vattenstånd och vattenföring (avbördningsfunktionen). Med hjälp av detta samband beräknar vi vattenföringen ur det uppmätta vattenståndet. Snöfall och kyla gjorde att det bildades ca 10-15 cm issörja och is på Islandsfallets tröskel (skibord). Därigenom höjdes vattenståndet i motsvarande grad, trots att inte vattenföringen ökat. Eftersom vattenföringen beräknas ur vattenstånd blir den beräknade vattenföringen för hög. Vattenståndet är riktigt, men vattenföringen felaktig så länge isdämningen pågår (20-26 december).

Juni 2001: Topparna (ökningar och minskningar) i vattenföring och vattenstånd den 5, 11 och 18 juni beror på arbeten med skibordet (dammkrönet) vid Ulva kvarn i Fyrisån uppströms Uppsala (se kartan över avrinningsområdet på startsidan). Den 11 juni sänkte man tillfälligt vattenståndet i kvarndammen för inspektion genom att öppna luckorna (vattenföringen ur dammen och i Uppsala ökade) och sen stängde man luckorna (vattenföringen nedströms sjönk under startvärdet). Så småningom steg vattenståndet i kvarndammen och vattenföringen över skibordet återgick till nära startvärdet. Den 18 juni öppnande man luckorna igen, men lät dem vara öppna så att vattenståndet i kvarndammen höll sig lågt så man kunde bygga om skibordet. Luckorna ställdes så att vattenföringen ur kvarndammen höll sig ungefär på startvärdet.


www.Fyris-on-line.nu sköts av programmet för luft- vatten- och landskapsläraInst. för geovetenskaper vid Uppsala universitet
i samarbete med Uppsala kommun och Uppsala vatten och avfall AB .
Projektet startade som en del av Naturvetenskapliga Forskningsrådets program för populärvetenskap, Budkavleåret-2000.
Mätstationen kommer under 2018 att ersättas av en ny station vid Informations- och mötesplats Pumphuset.

Sidan ändrades senast den 8 februari 2018 | Pegelansvarig | Webbansvarig